Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace

TACR logoProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku. Zde existuje několik klíčových přístupů k řešení. Využití výkonových LED pro osvětlovací účely je nosným trendem nejen pro automobilový průmysl, ale také pro osvětlení vnitřních objektů, osvětlení exteriérů. Množství nejrůznějších aplikací, které jsou obsahem sympozií LED Lightning (cca 3-4 ročně) to jen potvrzuje. Zcela novým směrem, který je obsahem projektu, je využití výkonových LED současně pro osvětlování a komunikaci mezi koncovými zařízeními, kterými mohou být jak vozidla, tak LED světla s integrovanou komunikací. Jsou zde dva klíčové přístupy, které patří do oblasti high-tech a budou řešeny v projektu - integrace komunikačních a osvětlovacích funkcí výkonových LED do jedné jako jeden přístup, druhým je vyčlenění úzkého spektra osvětlovací výkonové LED a její náhrada komunikační LED ve stejné spektrální oblasti. Další novou oblastí je integrace power-line systémů a výkonových LED.

 

Odpovědný řešitel za VŠB TUO:
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Doba řešení:
1.9.2014-1.3.2018

 

Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody

TACR logoProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj prostředků pro zvýšení bezpečnosti provozu kritických infrastruktur, kterými jsou silové kabely v průmyslových provozech, rozsáhlejších kancelářských objektech, teplárnách a elektrárnách. Dalšími monitorovanými kritickými infrastrukturami jsou energovody, plynovody a další. Monitorování rozložení teploty podél silových vodičů je zásadním příspěvkem zvýšení bezpečnosti provozu této kritické infastruktury, kdy výsledkem řešení bude silový kabel opatřený monitorovacím optickým vláknem pro určování teplotních změn uvnitř kabelu spolu se specifikací polohy vzniklé teplotní změny.

Dalším prostředkem je monitorování velikosti a polohy změn přenosových vlastností optických tras a výzkum stárnutí plášťů silových a optických kabelů vlivem radiační zátěže. To přispívá jednak ke zvýšení bezpečnosti provozu, jednak k dosažení úspor při přenosu elektrické energie díky možnosti řízení optimálních pracovních podmínek vlivem vzniklých ohmických ztrát.

Monitorování provozních podmínek produktovodů pomocí Raman DTS systému umožňuje určit místa poruch daná netěsnostmi a anomáliemi provozu produktovodů, což vede ke zvýšení účinnosti přenosu.

Další část projektu je zaměřena na stárnutí prvků vláknově optických sítí, kdy vlivem přenosu velkých optických výkonů dochází k jejich urychlenému stárnutí. Tento efekt nabývá na významu v poslední době, je velmi málo prozkoumán a má na vláknově optickou infrastrukturu čím dále silnější vliv a v následném období bude nutné jeho další rozvoj limitovat. Proto znalost mechanismů stárnutí a nalezení modelu dovolujícího předpovídat časový vývoj přenosových parametrů bude mít značný ekonomický význam. Bude rozhodovat o dosažitelné životnosti vláknově optických systémů.

Kritické infrastruktury mají zásadní vliv při řešení následků živelných událostí, proto jejich ochrana a znalost chování má vliv na ekonomiku jejich provozu. Projekt je charakterizován přenosem high-tech do monitorování a řešení efektivity provozu kritických infastruktur. Projekt vychází z dlouholeté spolupráce mezi všemi pracovišti (VŠB TU Ostrava, Kabex a.s., Sitel a.s., T-Systems a.s., SQS Vláknová optika a.s.) při aplikovaném výzkumu a vývoji různých typů optické-komunikačních a fotonických prvků při využití jedinečných a unikátních zařízení, které partneři vlastní spolu se silným výzkumným personálním zázemím univerzitního pracoviště v této oblasti, které čítá 5 odborných pracovníků a 12 doktorandů.

 

Koordinátor projektu:
SQS Vláknová optika, a.s.
Odpovědný řešitel za VŠB TUO:
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Doba řešení:
1.3.2013-31.12.2016
 
 
JoomShaper