Stárnutí optických vláken a komponentů

Optické sítě, ale i optovláknové systémy například pro senzoriku, jsou docela mladým odvětvím komunikačních technologií. Vzhledem k vysoké životnosti materiálu, ze kterého jsou optická vlákna a pasivní optické prvky vyrobeny, nebylo nezbytné řešit vlivy stárnutí na používanou komunikační technologii. S nástupem WDM systémů se ukazuje, že právě problém stárnutí optických vláken může být do budoucna limitujícím faktorem, který bude omezovat vývoj komunikačních systémů založených na vlnovém multiplexu.

1

Měření parametrů optických tras na testovací polygonu.

2

Rozvaděč s uložení svarů.

Náš tým „stárnutí optických vláken a komponentů“ je zaměřen na výzkum přirozeného i umělého stárnutí. Díky polygonu optických vláken, který je v současné době vybudován na jedné z hlavních budov našeho kampusu, jsme schopni sledovat 4 přibližně 15km trasy. Pro sledování parametrů jako je optický útlum, frekvence lineárního, či nelineárního rozptylu, chromatické a polarizační disperze, či spektrálního chování používáme moderní přístupy a přístroje, kterými je naše pracoviště vybaveno.

3

Příprava ochranných kazet pro ÚJV Řež a.s.

4

Připravený materiál pro měření v ÚJV Řež a.s.

Díky spolupráci s ÚJV Řež a. s., jsme dostali příležitost podílet se na výzkumu umělého stárnutí optických vláken a vazebních optických prvků. Umělé stárnutí optických vláken docilujeme tepelným namáháním v pecích, kde jsou optické kabely vystaveny vysokým teplotám po přesně vypočtenou dobu, která odpovídá požadovanému stárnutí. Dále zde probíhá testování vlivu radiačního záření na vlastnosti optických vláken, kde jsou vlákna zatěžována různě velkými radiačními dávkami.

7

Kaskádní zapojení EDFA.

8

Měření kvality svazku zatíženého vlákna.

Dalším typem umělého stárnutí optických vláken a vazebních optických prvků je působení vysokých optických výkonu. Jelikož je při provozu WDM systémů použita vysoká hustota optického výkonu je výzkum této oblasti více než žádoucí. Za tímto účelem vyvíjíme ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR (HILASE) vysoce výkonný kontinuální laser založený na kaskádním zapojení EDFA zesilovačů. Stav vývoje laseru je na 200 mW výstupního optického výkonu z předpokládaných 350 mW.  

6

Monochromátor.

5

Rozklad světla na difrakční mřížce monochromátoru ve VIS.

V současné době pokračuje i příprava monochromátoru. Tento zdroj záření by měl poskytnout dostatečně velký přeladitelný rozsah optického záření přibližně v rozsahu vlnových délek 300 – 2200 nm. Díky tomu budeme schopni sledovat změny spektrálních charakteristik například AWG filtrů, ale i dalších vazebních optických prvků.

 

Vedoucí minitýmu
Ing. Lukáš Hájek

 

Ing. Radek Pobořil

Ing. František Perecár

Ing. Petr Závodný

Ing. Jakub Čubík

Ing. Stanislav Kepák

Ing. Lukáš Bednárek

Ing. Petr Winkelhofer

Ing. Jan Látal

 

 


JoomShaper